Vårt nätverk

För att framgångsrikt föra ut akademiska forskningsresultat i samhället samarbetar LU Innovation med andra aktörer, exempelvis inkubatorer och olika typer av finansiärer. Vi har också nära kontakt med aktörer inom affärsutveckling och med olika industriella nätverk.

Almi Företagspartner har till uppdrag att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom rådgivning, lån, riskkapital och inkubation.

Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB som investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. 

Aqilion är en finansiär för projekt inom Life Science. De engagerar sig tidigt tillsammans med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt.

Connect Skåne är ett ideellt nätverk som hjälper innovativa företag att utvecklas och växa, bland annat genom att sammanföra innovatörer och entreprenörer med de resurser som krävs för att lyckas.

Energimyndigheten erbjuder finansiering till såddföretag inom energiområdet i ett marknadsnära men förkommersiellt skede. Urvalet sker i konkurrens med andra inom affärsutvecklingsverksamhetens finansiella ramar.

Enterprise Europe Network är ett av världens största affärsnätverk av organisationer som kostnadsfritt erbjuder service och stöd till små och medelstora företag.

Ideon Science Park byggdes för över 30 år sedan alldeles intill Lunds universitet för att sammanföra vetenskap och forskning med innovatörer och entreprenörer. Ideon var den första Science Park av sitt slag i Sverige och norra Europa. Idag är Ideon Science Park en arena för tillväxt och här finns en bred kompetens inom mobilitet, ICT, Life Science, cleantech, medtech, smarta material och automation.

Ideon Innovation erbjuder en internationellt erkänd inkubatorprocess som hjälper entreprenörer att snabbare bygga tillväxtorienterade företag av hög kvalitet.

Innovation Skåne är en sammanslagning av de tidigare bolagen Innovator Skåne, Teknopol och ClinTrials AB. Innovation Skåne erbjuder professionell affärsrådgivning i alla branscher till entreprenörer, innovatörer, forskare och andra med goda idéer och ambitionen att bygga starka, internationella företag. Genom den starka relationen till Region Skåne kan Innovation Skåne erbjuda särskild hjälp till innovativa regionanställda.

Innovationsarena Skåne Nordost är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i nordöstra Skåne och som samordnas med Krinova Incubator & Science Park. Satsningen är en vidareutveckling av Rampen ABs inkubatorverksamhet.

Invest in Skåne har till uppdrag att attrahera utländska investeringar till regionen samt att främja export och internationalisering för skånska bolag.

Livsmedelsakademins entreprenörsråd har som uppgift att bygga den innovativa arenan för livsmedel, främst via nätverk. Ett sådant nätverk är Entreprenörsrådet. Livsmedelakademins Entreprenörsråd huvudsakliga uppgift är att hjälpa entreprenörer som jobbar med mat och livsmedel.

Medeon är en forskningspark inom Life Science. Erbjuder delaktighet i kompetensnätverk, kontor, inkubatorstöd för nyetablerade företag och servicefunktioner som reception och restaurang.

MINC hjälper entreprenörer till en snabbare tillväxt med lägre risk i en kreativ och nätverksbaserad miljö och är en plattform för möten mellan unga entreprenörer, traditionellt näringsliv, forskning och innovation.

Mobile Heights är en samarbetsplattform där näringsliv, forskning och Region Skåne samverkar för att främja utvecklingen inom mobil kommunikation i södra Sverige.

Nano Connect Scandinavia skapar samarbeten mellan näringsliv och akademi, inom nanoteknologi och nanovetenskap. Nätverket är ett samarbete mellan sju universitet och institut i sydvästra Skandinavien.

Nanometer Consortium är en interdiciplinär forskningsmiljö med mer än 150 forskare som använder nanoteknologi och nanovetenskap inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Packbridge är en nätverksorganisation för förpackningsindustrins alla intressenter. Organisationens syfte är att bidra till ökad innovation, tillväxt och sysselsättning inom förpackningsindustrin.

Sedermera fondkomission erbjuder ett brett sortiment av tjänster till bolag som befinner sig i fas antingen inför, under eller efter notering på reglerad marknad.

Seed Capital är Danmarks största riskkapitalfond för nystartade bolag. De investerar i tidigt stadium i teknologiföretag och medicintekniska företag i Danmark och södra Sverige.

Skåne Startups är ett gräsrotsinitiativ och en katalysator för hela startup-livet i regionen. De driver bland annat initiativen Malmö Startups, Lund Startups, Helsingborg Startups samt Women in Entrepreneurship.

Smile Incubator är en företagsinkubator som hjälper entreprenörer inom Life Science att utveckla och kommersialisera sina idéer.

Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne och delar ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. 

Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse har till ändamål att främja företagsutveckling i Skåne genom tillförande av riskkapital till utvecklingsbara företag med säte och verksamhet i Skåne.

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik.

Venture Cup syftar till att stimulera bildandet av nya, innovativa företag med hållbar tillväxtpotential samt att öka kunskapen om och intresset för entreprenörskap i Sverige.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. En del av programmen handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra fall handlar det om att företag kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.

Vill du veta mer?

Vi har ett stort nätverk och även om du inte vill ta din idé genom universitetets innovationsverksamhet hjälper vi dig gärna vidare.

Hör av dig!